آویشن شیرازی و نابودی سلول‌های سرطانی

آویشن شیرازی
0 46

مطالعه روی آویشن شیرازی

یافته‌های محققان دانشگاه تهران نشان می‌دهد که آویشن شیرازی در نابودی سلول‌های سرطانی نقش موثری دارد که به سلول‌های سالم بدن آسیب نمی‌رساند.

این مطالعه، اثرات ضدسرطانی این گیاه بر روی سلول‌های سرطانی سینه را به اثبات رسانده‌است.

شما همچنین می‌توانید مقاله “القای نانوذرات و افزایش تولید ترکیبات ضدسرطانی گیاهی” را نیز مطالعه بفرمایید.

این مطالعه با عنوان “مطالعه هم‌افزایی اثرات نانوذرات کیتوزان و پکتین با اسانس آویشن شیرازی در برهمکنش با دینی و بررسی اثرات سایتوتوکسیک و میزان توانایی آنها در القای آپوپتوز در سلول سرطانی سینه انسان” انجام شده‌است.

اسانس آویشن شیرازی سلول‌های سرطانی را بدون آسیب رساندن به دیگر سلول‌های سالم بدن نابود می‌کند و سبب جلوگیری از پخش سلول‌های سرطانی در بدن می‌شود.

مطالعات بیشتری بر روی این گیاه به‌عنوان ماده‌ای موثر در درمان سرطان سینه انجام می‌شود.

محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران فیتوشیمی اسانس را توسط GC/MS بررسی کردند و نانوامولسیون‌های پکتین و کیتوزان غنی‌شده بازده را به‌دست آوردند.

همچنین خواص فیزیکوشیمیایی و پتانسیل ضداکسیدانی نانوامولسیون‌ها برای تهیه نانوفیلم تعیین شد.

اثرات افزودن زده به آویشن شیرازی بر موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  • حلالیت در آب
  • تورم ناشی از آب
  • نفوذپذیری بخارآب
  • رفتار مکانیکی فیلم‌ها

بررسی اثرات سیتوتوکسیسیته ترکیبات بر روی سلول‌های سرطان سینه انسان رده‌های MC-7، MDA-MB-231 و T47D در زمان‌ها و غلظت‌های متفاوت توسط آزمون MTT انجام شده‌است.

پس از تیمارهای متفاوت به‌وسیله رنگ‌آمیزی آکردین اورنج و اتیدیوم برماید و تست Annexin و FITC/PI درصد آپوپتوز سلول‌ها تعیین شد.

تائید القای آپوپتوز و تعیین مکانیسم عملکرد آویشن شیرازی به‌صورت زیر انجام شده‌است:

  • مطالعه سیکل سلولی
  • قطعه قطعه شدن دینی
  • سنجش میزان روش
  • بیان ژن Galactin-3
  • آزمون کامت

بررسی دقیق‌تر مکانیسم عملکرد ترکیبات، برهمکنش آنها با دینی بافت هپاتوسیت با استفاده از روش‌های طیف سنجی UV-Vis، فلورسانس رقابتی و غیرطبیعی شدن دمایی انجا شده‌است.

اثر سیتوتوکسیسیته ترکیبات در مدل اسفروئید سلولی نیز مطالعه شده‌است.

منبع دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.