توالی aDNA از نماتودا که در بسیاری از مکان‌های باستان شناسی یافت شد نیز به محققان کمک کرد تا شناسایی کنند که لوبک دارای بیشترین جمعیت انگلی است.