باکتریو پلانکتون و سنتز B1 یا اگزوتروف ـB1

باکتریوپلانکتون
0 14

 

تحقیقاات جدید دانشگاه NC State آمریکا و دانشگاه کپنهاگ دانمارک به این نتایج دست یافت، که بیشتر باکتریو پلانکتون ها، از ویتامین B1 یا پیش ساز این ویتامین در محیط استفاده کرده و برای خود B1 سنتز میکنند. آنان دریافتند که در دسترس بودن ویتامین B1 میتواند بطور مستقیم، رشد باکتریوپلانکتون را محدود کند. درنتیجه میتواند تاثیرات چشمگیری بر روی شبکه های غذایی میکروبی، دریایی و تبادل انرژی و مواد مغذی داشته باشد.

Ryan Pearl، استادیار علوم دریایی، زمینی و جوۤی دانشگاه NC State میگوید: باکتریوپلانکتون ها واقعا بیشتر از چیزی که تشخیص دادیم شبیه ما هستند. آنها مواد مغذی مانند ویتامین B1 را از محیط به دست می‌آورند.

قبلا تصور میکردیم که اکثر باکتریوپلانکتون ها، ویتامین B1 خود را میسازند؛ اما با کار های ژنتیکی اخیر انجام شده روی چند گونه رایج از باکتریوپلانکتون ها، مشخص شد که این فرض درست نیست.

نتایج کار نشان میدهد بعضی از باکتریوپلانکتون ها سنتز کننده B1 هستند، درحالیکه اکثریت اگزوتروف B1 هستند. به این معنی که ویتامین آماده یا قطعات آن را از محیط اطراف خود بدست آورند.

Pearl عضوی از یک تیم بین المللی و از محققانی است که به دنبال بررسی و مطالعه باکتریوپلانکتون ها بوده که باکتری های شناور و دارای اهمیت در شبکه غذایی میکروبی و چرخه انرژی هستند.

آنها به منظور شناسایی نیاز باکتریوپلانکتون ها به ویتامین B1 و از طرفی توانایی آن ها در بدست آوردن ویتامین B1 یا پیش ساز های آن، از تکنیک متاژنومیک استفاده کردند و برای بررسی، از باکتریوپلانکتون های وحشی، از آبهای تازه، استوایی و آب های دریایی نمونه تهیه کردند. سپس میزان تاثیر دسترسی به ویتامین B1 محیط را بر رشد کل جمعیت مورد مطالعه قرار دادند.

آزمایش های ساده ای برای مقایسه اندازه گیری رشد میکروبی در آب دارای ویتامین B1 یا پیش سازهای آن و آب فاقد این موارد انجام شد.

در سه مورد از پنج مورد آزمایش، نمونه هایی با اضافه شدن ویتامین B1 یا پیش سازهای آن رشد بیشتری نسبت نمونه شاهد داشتند.

به گفته پیرل، برای مثال ما در تابستان ژن های را مشاهده کردیم که مسئول جاروی محیط از قطعات ویژه ای هستند. این قطعات در گرما و هوای آفتابی که تولید جلبک های سبز آبی بیشتر میشود در دسترس اند.

پیرل تاکید میکند که این یافته ها تنها اولین قدم به سمت درک تاثیر دسترسی به B1 روی شبکه غذایی میکروبی و متابولیسم باکتریوپلانکتون ها است.

و در مطالعات آینده، بطور ویژه به انواع مختلف باکتریو پلانکتون ها و چگونگی فراهم سازی ویتامین B1 طبق شیوه زندگی آنها نگاه خواهیم کرد. این تحقیق در مجموعه مقالات آکادمیک ملی علوم ارائه شده ست.

 

منبع:

http://yon.ir/1SQH0

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.