سلول‌های سرطانی با روش جدید حمله دو طرفه به تلومرازها از بین رفتند

0 639

از بین‌بردن سلول‌های سرطانی با داروهایی که هدفشان تلومراز است

محققان یک تکنیک جدید یرای شناسایی داروهایی که هدفشان تلومراز سلول‌های سرطانی است، ایجاد کرده‌اند که می‌تواند به سادگی درمان سرطان را گسترش دهد.

دانشمندان امیدوارند داروهایی را شناسایی کنند که پروتئین تلومراز را مهار می‌کند. همچنین زمانی که سلول‌های سرطانی کروموزوم های خود را تقسیم می‌کنند، خطاهایی ایجاد می‌کند.

محققان میگویند:

حمله از دو سمت به تلومرازها می‌تواند از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری کند وتومورها را بکشد.

به عقیده محققان هدف قرار دادن تلومراز و مکانیسم‌های نگهداری تلومر نشان‌دهنده یک رویکرد امیدوارکننده درمانی برای انواع مختلف سرطان است.

آنها یک پروتکل جدید برای نمایش و رتبه‌بندی اثربخشی ترکیباتی که به طور خاص تلومر و تلومراز را مورد هدف قرار می‌دادند، طراحی کردند.

این روش از دو رده سلول ایزوژنیک که یکی حاوی یک کروموزوم حلقوی مصنوعی انسانی ( HAC فاقد تلومر) ودیگری HAC خطی (فاقد تلومر) است، استفاده کردند. این سلول ها با EGFP Transgen نشانه گذاری شدند.

 

دارو ها با هدف قرار دادن تلومراز ها سلول های سرطانی را از بین بردند

ترکیباتی که تلومرازها یا تلومرها را برای حذف سلول‌های سرطانی مورد هدف قرار می‌دهند، باید ترجیحا باعث از دست دادن HAC خطی شوند اما HAC حلقوی را از بین نبرند.

آزمایش انجام‌شده میزان کروموزوم‌های از دست‌رفته را با استفاده از جریان سیتومتری تعیین کرد.

با این آزمون HAC دوتایی را برای رتبه‌بندی مجموعه‌ای از ترکیبات شناخته‌شده و تازه توسعه یافته از جمله لیگاندهای (G-quaduplex (G4 اعمال کردیم.

درمیان گروه دوم دو ترکیب Cu-ttpy و Pt-ttpy باعث افزایش میزان DNA خطی از دست‌رفته می‌شود. بدون این که اثر قابل ملاحظه‌ای بر پایداری میتوزی HAC حلقوی بگذارد.

تجزیه و تحلیل فنوتیپ‌های میتوزی ناشی از این داروها میزان بالایی از پل‌های کروماتینی را در اواخر میتوز و سیتوکینز و همچنین UFB نشان می‌دهد.

از دست‌دادن کروموزوم پس از درمان با Pt-ttpy یا Cu-ttpy با القاء آسیب DNA وابسته به تلومر، همبستگی دارد.

به طور کلی این سطح شناسایی و رتبه‌بندی ترکیبات را قادر می‌سازد که تا حد زیادی مزان جداسازی کروموزوم‌های اشتباه (به خاطر اختلال تلومر) را  افزایش دهد.

این روش ممکن است به توسعه استراتژی‌های درمانی جدید برای درمان سرطان و از بین بردن سلول‌های سرطانی کمک کند.

محققان دانشگاه Edinburg، موسسه cuvie در پاریس، ایالات متحده آمریکا، موسسه ملی سرطان و موسسه  Kazusu DNA ژاپن، ترکیبات دارویی را با استفاده از کروموزوم‌های انسانی مصنوعی که با نشانگرهای فلور سنت ساخته شده‌اند، آزمایش کردند.

محققان با این کار تشخیص دادند که چه زمان و چگونه ترکیبات دارویی باعث از دست دادن کروموزوم‌ها شدند.

بدین ترتیب داروها شناخته‌شده و در انواع مختلف سلول‌های سرطانی آزمایش شدند. محققان بررسی کردند که چگونه داروها توانستند تقسیم کروموزوم‌ها در سرعت بالا را مختل کنند.

امیدواریم که این داروهای جدیدا شناسایی‌شده بتوانند به توسعه درمان‌های موثر سرطان و از بین بردن سلول‌های سرطانی کمک کند.

Mar Carmena، محقق ارشد دانشکده علوم زیستی دانشگاه Edinburg، گفت:

ما امیدواریم که این رویکرد دوطرفه ما بتواند در هدف قرار دادن تعدادی از سرطان‌ها با استفاده از داده‌های موثرتر که جدیدا انتخاب‌شده، مفید باشد.

William C Earnshaw، استاد پویایی‌شناسی دانشکده علوم زیستی Edinburg، گفت:

این رویکرد ما را قادر می‌سازد ترکیبات دارویی انتخاب کنیم که اختلال طبیعی سلول‌های سرطانی را مختل می‌کند.

امید ما این است که این امر بتواند منجر به توسعه درمان‌های موثرتر برای از بین بردن تومورها شود.

منبع دانشگاه ادینبرو
مقاله Cancer Research

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.